Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguDůstojnost seniorů postižených demencí v pobytových zařízeních : bakalářská práce / Eva Pauliová ; vedoucí práce René Milfait ; oponent práce Bořivoj Kříž

Pauliová, Eva (Autor diplomové práce nebo disertace). Milfait, René (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Kříž, Bořivoj (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen)
  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok) (Zobrazit)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-1983 424480034677 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 80 s. : příl. ; 30 cm
  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 29-01-2014
Poznámka o disertaci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2014
Souhrn apod.:
Práce se zabývá tématem důstojnosti seniorů postižených demencí v pobytových zařízeních. Jejím cílem je porovnat konkrétní přístupy ošetřujícího personálu působící na důstojnost klientů s pojetím důstojnosti z lidsko-právního hlediska. V návaznosti na tento cíl zjišťuje, jaké konkrétní přístupy vedou k posílení důstojnosti člověka trpícího demencí v pobytovém zařízení. Pro větší názornost je práce doplněna kazuistikami a příklady z praxe. V úvodu je stručně nastíněna realita seniorů v pobytových zařízeních. Dále se práce zabývá popisem demence jako nemoci, jejích příčin, stádii a typologiemi. V další části je na lidskou důstojnost nahlíženo z pohledu kantovské filosofie, lidsko-právních dokumentů a křesťanské perspektivy. Práce dále porovnává profesní etické kodexy zaměstnanců pomáhajících profesí. Součástí práce je dotazníkové šetření. Toto šetření je vyhodnoceno pomocí grafů i rozborem jednotlivých aspektů odpovědí. Dále je formou rozhovoru s katolickým knězem pracujícím na LDN mapována lidská důstojnost z pohledu nemocničního kaplana. Rozhovorem se sociální pracovnicí je porovnána "Úmluva o právech osob se zdravotním postižením" s realitou seniorů trpících demencí v pobytových zařízeních. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
The work is dealing with the topic of dignity of seniors impaired with dementia in residential facilities. The objective is to compare specific approaches of the attending personel influencing the clients' dignity focusing on dignity conception from the human rights point of view. In connection with this objective I try to find out which specific approaches lead to strenghtening the human dignity of a man suffering from dementia in residential facilities. To be more illustrative the work includes casuistics and examples from practice. In the introduction I concisely outline the reality of seniors in residential facilities. The work then continues with the description of dementia as an illness, its causes, stages and typology. Further part of the work is trying to view the dignity through Kant's philosophy, human rights documents and christian perspective. Further is the comparison of professional ethic codexes of helping personnel. Practical part of this work is a questionnaire investigation. This investigation is evaluated with the help of graphic representations and the analysis of individual aspects of the answers. Further there is an interview with a catholic priest working in the hospital aftercare focusing on human dignity mapping from a hospital caplan's point of view. Interview with a social worker... Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: lidská důstojnost demence senioři dotazníkové šetření

Doplňkové zdroje